MN Tri Wheel

ThursdayFridaySaturdaySunday
Country Lounge6 p.m. – Midnight6 p.m. – Midnight6 p.m. – MidnightClosed
DoghouseClosed6 p.m. – Midnight8 p.m. – Midnight5:30-11:30 p.m.
Hoover’s4 – 10 p.m.4 p.m. – Midnight4 p.m. – Midnight3 – 7 p.m.